- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 5 Λεπτά

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ, της Lamda Development.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο τα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση θα χρησιμοποιηθούν για τη μεγάλη ανάπτυξη στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και συγκεκριμένα:

  • Ποσό 467 εκατ. θα διατεθεί άμεσα για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellinikon Global I S.A. (το όχημα στο οποίο θα μεταβιβαστεί από το Δημόσιο η Ελληνικό Α.Ε. η οποία θα έχει τις μετοχές του ακινήτου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος για την Ελληνικό Α.Ε. (300 εκατ. η πρώτη δόση κατά την ημερομηνία μεταβίβασης και 167 εκατ. για την καταβολή της δεύτερης δόσης, τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτήρια – τοπόσημα).
  • Ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης με σκοπό την ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων εντός του ακινήτου μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που θα ιδρυθεί για τον σκοπό αυτό και 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η αύξηση κεφαλαίου της Lamda γίνεται με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1,216918965991410 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Η Consolidated Lamda Holdings του ομίλου Λάτση με ποσοστό σήμερα 50,6%, σύμφωνα με τη δήλωσή της, θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αντιστοιχούν και επιπλέον θα καλύψει τις μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες.

Ομόλογο 300 εκατ.

Περαιτέρω η Lamda προτίθεται να προβεί σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά στο επενδυτικό κοινό μέχρι και 300 εκατ., την οποία στοχεύει να πραγματοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και εγκρίσεων για τη δημόσια προσφορά των ομολογιών.

Με βάση τα στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης η συνολική εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα της Lamda διαμορφώθηκε σε 768,4 εκατ., 852,1 εκατ. και 988,7 εκατ. την 31.12.2017, την 31.12.2018 και την 30.06.2019 αντίστοιχα, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9% και 16,0% αντίστοιχα.

Για την περίοδο 01.01-30.06.2019 το 93% της συνολικής εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου και το 96% των εσόδων του (πριν των ενδοομιλικών απαλοιφών), προέρχεται από τα τρία εμπορικά κέντρα, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos.

- Διαφήμιση -